Administració de finques
>>

GESTIÓ DE PATRIMONIS

> Gestió fiscal de la propietat
> Liquidacions de cobraments i pagaments
> Control de les assegurances
> Fiances Incasol o Cambra de la Propietat
> Captació de llogaters
> Redacció i signatura de contractes de lloguer
> Control del venciment dels contractes
> Actualització de lloguers
> Seguiment de sinistres
> Subministraments de les companyies

ALTRES SERVEIS

> Manteniment i conservació dels edificis
> Tramitació cèdules d’habitabilitat i certificats d’eficiència energètica
> Representació en comunitats de propietaris
> Assessorament tècnic
> Assessorament legal
> Gestions de venda d’immobles

GESTIÓ DE COMUNITATS

> Gestió de propietaris i seguiment
> Gestió dels immobles i dels coeficients
> Constituir i gestionar juntes de propietaris
> Assistència a juntes i redacció d’actes
> Execució i seguiment dels acords adoptats
> Control econòmic i pressupostari
> Emissió i gestió del cobrament dels rebuts
> Pagaments i cobraments de la comunitat
> Concertació de les assegurances
> Control del manteniment i neteja
> Reclamació de quotes pendents
> Gestió fiscal i administrativa de la comunitat
> Serveis i subministraments

Area 3 Grup
A AREA 3 GRUP oferim el servei d’administració de finques, tant en règim de propietat horitzontal com vertical. Administració transparent, clara, professional i eficient, tant de patrimonis particulars com de comunitats de propietaris.

Avinguda de l'Alcalde Moix, 31 · Sabadell · Tel. 93 745 74 74 · comercial@areatres.es